Αυτή η ιστοσελίδα ανήκει και λειτουργεί από την MPM Distributors Ltd της οποίας η έδρα βρίσκεται στην Διγενή Ακρίτα 11, 1055, Λευκωσία Κύπρος και της οποίας ο αριθμός εταιρείας είναι ΗΕ319124 και ο αριθμός ΦΠΑ είναι 10319124 N. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις περιλαμβάνουν γενικούς όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας. ‘Όροι και προϋποθέσεις που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες και όροι και προϋποθέσεις που σχετίζονται με την πώληση και την αγορά Προϊόντων στον Ιστότοπο. Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Η από μέρους σας χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών και η αγορά οποιονδήποτε Προϊόντων σε αυτόν τον Ιστότοπο υπόκειται σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

Σημαντική δήλωση ευθύνης

Οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες σε αυτήν την ιστοσελίδα ή μέσω αυτών, καθώς και οι Υπηρεσίες που παρέχονται μέσω ή σε σχέση με αυτόν τον Ιστότοπο, (συμπεριλαμβανομένου του συντακτικού υλικού που παρέχεται από ειδικούς του Project Glow), προορίζονται μόνο για πληροφορίες και δεν αποτελούν συμβουλές ή ιατρικές συμβουλές. Τα προϊόντα προορίζονται μόνο για καλλυντικούς σκοπούς και δεν έχουν εγκριθεί από κανένα ιατρικό ή φαρμακευτικό φορέα αδειοδότησης. Είναι δική σας ευθύνη να καθορίσετε ότι τα Προϊόντα είναι κατάλληλα για εσάς και δεν είναι δική μας ευθύνη.

Όταν ο Ιστότοπος ή οποιαδήποτε Υποβολή που γίνεται από οποιονδήποτε χρήστη περιλαμβάνει απόψεις, συμβουλές και προτάσεις, αυτές οι απόψεις, συμβουλές και προτάσεις δεν υποστηρίζονται από εμάς και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη λόγω της ακρίβειας, της δυσφημιστικής φύσης, της πληρότητας, επικαιρότητα ή άλλως τέτοιων απόψεων, απόψεων, συμβουλών και συστάσεων.

Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στον Ιστότοπο (και παρέχονται από εμάς ως μέρος οποιονδήποτε Υπηρεσιών ή Προϊόντων) είναι σωστές, αλλά οι πληροφορίες είναι γενικής φύσης και δεν προορίζονται να περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με θέματα που αναφέρονται από τον Ιστότοπο και συνεπώς δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη και αποκλείουμε κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να αναλάβετε ή απώλεια ή τραυματισμό που μπορεί να υποστείτε (άμεση ή έμμεση συμπεριλαμβανομένης της απώλειας αμοιβής, κέρδους, ευκαιρίας ή χρόνος, πόνος και ταλαιπωρία, οποιαδήποτε έμμεση, επακόλουθη ή ειδική απώλεια, ωστόσο προκύπτει) ως αποτέλεσμα της εμπιστοσύνης σε οποιεσδήποτε πληροφορίες στην παρούσα ιστοσελίδα.

Η ευθύνη μας απέναντί σας σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν που αγοράζεται μέσω της Ιστοσελίδας περιορίζεται αυστηρά στην τιμή αγοράς αυτού του προϊόντος.

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: 20 Ιουλίου 2018.

Όλες οι διατάξεις που ορίζονται σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις που επιδιώκουν να περιορίσουν ή να αποκλείσουν την ευθύνη μας υπόκεινται ανά πάσα στιγμή στα νόμιμα δικαιώματά σας (περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα οποία παρατίθενται στη ρήτρα 4.5).

  1. Ορισμοί

Σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

«Project Glow» σημαίνει το Project Glow, του οποίου η έδρα είναι η Διγενή Ακρίτα 11,1055, Λευκωσία Κύπρος, και του οποίου ο αριθμός εταιρείας στο μητρώο HE319124 και ο αριθμός ΦΠΑ είναι 10319124 N και « εμείς "," εμείς "," μας "θα σημαίνει Project Glow.

"Επιβεβαίωση αποστολής" το email που σας στέλνουμε επιβεβαιώνοντας την παραγγελία σας (σε ποιο σημείο η σύμβαση μεταξύ μας θα διαμορφωθεί).

«Υλικά» που ορίζονται στην ενότητα 2.2

«Προϊόντα» σημαίνει οποιαδήποτε προϊόντα προσφέρονται προς πώληση στον Ιστότοπο.

Υπηρεσίες »σημαίνει οποιεσδήποτε πληροφορίες και υπηρεσίες παραγγέλλονται ή / και παρέχονται από το Project Glow μέσω ή μέσω της Ιστοσελίδας. Για την αποφυγή αμφιβολιών, οποιεσδήποτε ηλεκτρονικές πληροφορίες που σας παρέχονται από το Project Glow θα αποτελούν μέρος της "Υπηρεσίας" και όχι Προϊόν και τα δικαιώματα ακύρωσης θα ισχύουν αναλόγως.

Ιστοσελίδα »σημαίνει την ιστοσελίδα στη διεύθυνση URL www.projectglow.gr ή ιστοσελίδα WAP ή ιστοσελίδες (-ους) αντικατάστασης κατά καιρούς.

«Υποβολή» σημαίνει οποιαδήποτε γραπτά σχόλια, συμπεριλαμβανομένης μιας Αξιολόγησης που μας παρέχετε ή δημοσιεύετε απευθείας στην Ιστοσελίδα που σχετίζεται με τα Προϊόντα μαζί με οποιεσδήποτε φωτογραφίες.

2. Γενική Χρήση αυτής της ιστοσελίδας

2.1 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα για προσωπική και νόμιμη χρήση και σύμφωνα με τους παρόντες όρους και δεν επιτρέπεται να αντιγράψετε ή να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε υλικό από την Ιστοσελίδα για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης αγαθών ή υπηρεσιών.

2.2 Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλα τα υλικά στον Ιστότοπο και παρέχονται ως μέρος των Προϊόντων ή Υπηρεσιών ("Υλικά") ανήκουν στην Project Glow ή στους τρίτους αδειούχους του. Εκτός από την έκταση που ορίζεται ρητά σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, δεν επιτρέπεται να δημιουργείτε αντίγραφα οποιουδήποτε μέρους οποιουδήποτε υλικού ή να αφαιρείτε ή να αλλάζετε οτιδήποτε στον Ιστότοπο, να συμπεριλαμβάνετε ή να δημιουργείτε συνδέσμους προς ή από τον Ιστότοπο χωρίς τη γραπτή μας εξουσιοδότηση. , ή να αφαιρέσετε ή να αλλάξετε τυχόν ειδοποιήσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που περιέχονται σε οποιοδήποτε Υλικό ή αντίγραφα ή το Υλικό.

2.3 Σε περίπτωση που υποβάλλετε μια Υποβολή σε εμάς, συμφωνείτε να μας παραχωρήσετε μια αποκλειστική, αμετάκλητη, διαρκή άδεια να τη χρησιμοποιούμε παγκοσμίως στον Ιστότοπο (και να την διαθέτετε σε άλλους χρήστες) και στο υλικό μάρκετινγκ μας και για οποιονδήποτε άλλο επιχειρηματικό σκοπό, και για να επεξεργαστείτε τις Υποβολές σας σε περίπτωση που το Project Glow το θεωρεί απαραίτητο ή επιθυμητό να γίνει για οποιονδήποτε λόγο.

2.4 Αναγνωρίζετε ότι η υποβολή δεν εγγυάται ότι αυτή η Υποβολή ή οποιοδήποτε μέρος αυτής θα εμφανίζεται στον Ιστότοπο, αλλά συμφωνείτε ότι το Project Glow μπορεί, κατά την απόλυτη κρίση του, να επιλέξει να εμφανίσει οποιαδήποτε Υποβολή ή μέρος της Υποβολής που εσείς δημιουργήσατε στην ιστοσελίδα.

2.5 Εγγυάστε και δηλώνετε ότι είστε κάτοχος ή έχετε άδεια να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε οποιεσδήποτε Υποβολές που κάνετε στον Ιστότοπο.

2.6 Αναγνωρίζετε ότι δεν θα μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε καμία Υποβολή μετά την υποβολή.

2.7 Κάθε χρήστης που πιστεύει ότι οποιαδήποτε υποβολή από άλλους χρήστες είναι απαράδεκτη, συνιστάται να επικοινωνήσει μαζί μας στο tren@mpmdistributors.com. Θα εξετάσουμε τη σχετική υποβολή το συντομότερο δυνατό και θα προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια κρίνει απαραίτητη, εάν υπάρχει.

2.8 Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο για να δημοσιεύετε, να ανεβάζετε ή να μεταδίδετε με άλλο τρόπο υλικό που είναι άσεμνο ή πορνογραφικό, απειλητικό, απειλητικό, ρατσιστικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, παραβίαση οποιασδήποτε πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλως παράνομο, για παρενόχληση, καταδίωξη, απειλή ή παραβίαση με άλλο τρόπο δικαιώματα των άλλων, να παρουσιάζουν εσφαλμένα την ταυτότητα ή την κατάστασή σας, να εισβάλλουν σε αυτόν τον Ιστότοπο ή σε οποιοδήποτε άλλο σχετικό σύστημα υπολογιστή, να κάνουν υπερβολικές απαιτήσεις κυκλοφορίας, να παραδίδουν ιούς ή προωθητικές αλυσίδες ή παρόμοιο υλικό που εύλογα αναμένεται να εμποδίσουν άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν και απολαμβάνετε τον Ιστότοπο ή οποιονδήποτε άλλη ιστοσελίδα ή καταστρέφετε ή καταστρέφετε τη φήμη του Project Glow ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

2.9 Το Project Glow δεν αποδέχεται καμία υποχρέωση παρακολούθησης της χρήσης της ιστοσελίδας. Ωστόσο, το Project Glow διατηρεί το δικαίωμα να αποκαλύψει οποιεσδήποτε πληροφορίες, όπως απαιτείται από το νόμο ή / και να αφαιρέσει, να αρνηθεί να δημοσιεύσει ή να επεξεργαστεί οποιεσδήποτε πληροφορίες ή υλικό. για να αποκλείσετε την πρόσβασή σας και να προβείτε σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που είναι εύλογα απαραίτητη για την αποφυγή παραβίασης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων ή παραβίασης του ισχύοντος νόμου ή κανονισμού. Το Project Glow θα συνεργαστεί επίσης πλήρως με την επιβολή του νόμου και άλλες σχετικές αρχές σε ό, τι αφορά τη διερεύνηση ύποπτης παράνομης δραστηριότητας ή παραβίασης της ασφάλειας του δικτύου.

2.10 Το Project Glow ενδέχεται να αλλάζει τη μορφή και το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας από καιρό σε καιρό. Θα πρέπει να ανανεώνετε το πρόγραμμα περιήγησής σας κάθε φορά που επισκέπτεστε τον Ιστότοπο για να βεβαιωθείτε ότι κάνετε λήψη της πιο ενημερωμένης έκδοσης της Ιστοσελίδας.

3. Τα προσωπικά σας στοιχεία

3.1 Η χρήση των προσωπικών σας στοιχείων διέπετε από την Πολιτική απορρήτου του Project Glow, η οποία αποτελεί μέρος αυτών των όρων και προϋποθέσεων. Σε περίπτωση που το Project Glow υφίσταται αναδιοργάνωση ή πωλείται σε τρίτο μέρος, συμφωνείτε ότι τυχόν προσωπικές πληροφορίες που διατηρεί το Project Glow για εσάς ενδέχεται να μεταφερθούν σε αυτήν την αναδιοργανωμένη οντότητα ή τρίτο μέρος και να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου.

4. Ευθύνη

4.1 Αναφέρεστε στη δήλωση σημαντικής ευθύνης στην κορυφή αυτών των όρων και προϋποθέσεων. Με την επιφύλαξη αυτής της δήλωσης, συμφωνείτε ότι η χρήση αυτής της Ιστοσελίδας και της Υπηρεσίας γίνεται σε "ως έχει" και "ως διαθέσιμη". Σε αυτή τη βάση, εκτός εάν ορίζεται ρητά σε αυτούς τους όρους ή σύμφωνα με τα νόμιμα δικαιώματά σας, το Project Glow δεν συνάγει όρους, εγγυήσεις ή άλλους όρους σε σχέση με τον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες ή οποιοδήποτε εγγυημένο ή προβλεπόμενο αποτέλεσμα από τη χρήση της Ιστοσελίδας , Υπηρεσίες ή Προϊόντα.

4.2 Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει συνδέσμους προς εξωτερικές ιστοσελίδες και σελίδες συν-επωνυμίας. Το Project Glow έχει συμπεριλάβει συνδέσμους προς αυτές τις ιστοσελίδες και σελίδες συν-επωνυμίας για να σας παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες που μπορεί να βρείτε χρήσιμες ή ενδιαφέρουσες. Το Project Glow δεν υποστηρίζει το περιεχόμενο εξωτερικών ιστοσελίδων και δεν είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων και σελίδων ή για οτιδήποτε παρέχεται από αυτούς.

4.3 Με την επιφύλαξη της σημαντικής δήλωσης ευθύνης, το Project Glow δεν ευθύνεται για μη συμμόρφωση με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις λόγω οποιουδήποτε γεγονότος πέραν του εύλογου ελέγχου του, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της εισαγωγής εσφαλμένων πληροφοριών από εσάς.

4.4 Ο Ιστότοπος ή τα έγγραφα που αποστέλλονται με ένα Προϊόν ή η συσκευασία ή η επισήμανση ενός Προϊόντος ενδέχεται να περιέχουν οδηγίες χρήσης, προειδοποιήσεις, αντενδείξεις και άλλες ειδοποιήσεις. Πρέπει να διαβάσετε και να ακολουθήσετε προσεκτικά αυτές τις ειδοποιήσεις και να διασφαλίσετε ότι οι άλλοι που χρησιμοποιούν τα Προϊόντα το πράττουν. Με την επιφύλαξη της σημαντικής δήλωσης ευθύνης, δεν θα είμαστε νομικά υπεύθυνοι απέναντί σας εάν δεν τηρηθεί κανένα από αυτά.

4.5 Το Project Glow δεν επιδιώκει να αποκλείσει ή να περιορίσει την ευθύνη για:

(α) θάνατο ή σωματικό τραυματισμό που προκλήθηκε από την αμέλεια ή την αμέλεια των διευθυντών, υπαλλήλων, αντιπροσώπων ή υπεργολάβων μας.

β) απάτη ή δόλια ψευδή δήλωση

(γ) παραβίαση των σιωπηρών όρων του νόμου περί πώλησης αγαθών, του νόμου περί ελαττωματικών προϊόντων (αστική ευθύνη) και της γενικής ζήτησης σχετικά με τον νόμο περί ασφάλειας των προϊόντων.

και όλες οι εξαιρέσεις ή περιορισμοί της ευθύνης του Project Glow που καθορίζονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις υπόκεινται πάντοτε στις διατάξεις της παρούσας ρήτρας 4.5.

5. Κωδικός πρόσβασης

5.1 Ως μέρος των Υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής της Ιστοσελίδας, ενδέχεται να εκδοθεί ένας ατομικός κωδικός πρόσβασης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πρόσβαση σε συγκεκριμένες περιοχές της Ιστοσελίδας και για γρήγορη ολοκλήρωση αγοράς. Θα χρησιμοποιήσετε τον κωδικό πρόσβασης μόνο για τέτοια πρόσβαση και όχι για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Πρέπει να διατηρείτε τον κωδικό πρόσβασής σας εμπιστευτικό ανά πάσα στιγμή και να μην αποκαλύπτετε τον κωδικό πρόσβασης ή να επιτρέπετε σε κανέναν άλλο να χρησιμοποιεί τον κωδικό πρόσβασής σας. Οποιαδήποτε παραβίαση οποιουδήποτε από αυτούς τους όρους από οποιονδήποτε στον οποίο αποκαλύπτετε τον κωδικό πρόσβασης θα αντιμετωπίζεται σαν να έχει διαπραχθεί η παράβαση από εσάς και δεν θα σας απαλλάξει από τις υποχρεώσεις σας βάσει αυτών των όρων και προϋποθέσεων.

5.2 Σε περίπτωση αποτυχίας ή σφάλματος στη λειτουργία ενός κωδικού πρόσβασης, θα σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τον κωδικό πρόσβασης, θα βγείτε αμέσως από την ιστοσελίδα και θα ειδοποιήσετε το Project Glow για τέτοια αποτυχία ή σφάλμα.

5.3 Το Project Glow διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασής σας και το όνομα χρήστη ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη κρίση του και συμφωνείτε να ενημερώσετε αμέσως το Project Glow για τυχόν αλλαγές στα στοιχεία εγγραφής σας.

6. Αναστολή και λήξη της υπηρεσίας

6.1 Το Project Glow ενδέχεται να αναστείλει τη λειτουργία της ιστοσελίδας για εργασίες επισκευής ή συντήρησης ή προκειμένου να ενημερώσει ή να αναβαθμίσει το περιεχόμενο ή τη λειτουργικότητα της Ιστοσελίδας κατά καιρούς. Η πρόσβαση ή η χρήση της ιστοσελίδας ή των σελίδων που συνδέονται με αυτόν δεν είναι απαραίτητα αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα.

6.2 Το Project Glow ενδέχεται να τερματίσει την Υπηρεσία και να σταματήσει να σας στέλνει Προϊόντα αμέσως σε περίπτωση που παραβιάσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις ή εάν έχετε καθυστερήσει ή δεν πληρώσετε κανένα ποσό λόγω του Project Glow.

7. Επιλογή αγοράς προϊόντων

7.1 Το Project Glow δεν πωλεί Προϊόντα σε παιδιά κάτω των 18 ετών σε αυτόν τον Ιστότοπο, παρόλο που μπορεί να πουλά Προϊόντα κατάλληλα για παιδιά σε ενήλικες. Εάν είστε κάτω των 18 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα μη συναλλακτικά μέρη της Ιστοσελίδας, αλλά δεν μπορείτε να αγοράσετε Προϊόντα από την ιστοσελίδα. Με την παραγγελία προϊόντων δηλώνετε ότι είστε 18 ετών και άνω.

7.2 Για να αγοράσετε προϊόντα, πρέπει να υποβάλετε έγκυρη πιστωτική ή χρεωστική κάρτα Visa ή Mastercard. Εγγυάστε ότι η κάρτα πληρωμής ή τα στοιχεία σύνδεσης PayPal που υποβάλλετε είναι δικά σας. Όλοι οι κάτοχοι πιστωτικών / χρεωστικών καρτών υπόκεινται σε ελέγχους επικύρωσης και εξουσιοδότηση από τον εκδότη της κάρτας ή τον παροχέα πληρωμών. Το Project Glow δεν είναι υπεύθυνο σε περίπτωση που ο παροχέας της κάρτας πληρωμής σας αρνηθεί να εγκρίνει πληρωμές.

8. Διαμόρφωση σύμβασης

8.1 Μετά την υποβολή μιας παραγγελίας, θα λάβετε ένα email από εμάς που θα αναγνωρίζει ότι έχουμε λάβει την παραγγελία σας. Λάβετε υπόψη ότι αυτό δεν σημαίνει ότι η παραγγελία σας έγινε αποδεκτή. Η παραγγελία σας αποτελεί προσφορά στο Project Glow να αγοράσει ένα προϊόν μέσω της ιστοσελίδας (και το Project Glow διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί παραγγελίες για προϊόντα). Δεν θα υπάρξει σύμβαση σε σχέση με τα Προϊόντα έως ότου σας επιβεβαιώσουμε μέσω email ότι το Προϊόν έχει αποσταλεί (Επιβεβαίωση αποστολής). Η αποδοχή της προσφοράς σας θα θεωρηθεί πλήρης και το συμβόλαιο μεταξύ μας θα συναφθεί όταν σας στείλουμε το email επιβεβαίωσης αποστολής.

9. Τιμολόγηση, διαθεσιμότητα και πληροφορίες αποστολής των Προϊόντων

9.1 Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα ως προς την τιμολόγηση και τη διαθεσιμότητα υπόκεινται σε αλλαγές από το Project Glow. Η πληρωμή για τα Προϊόντα θα γίνει μέσω της ιστοσελίδας σύμφωνα με τη διαδικασία που εξηγείται στην ιστοσελίδα.

9.2 Παρόλο που στοχεύουμε να είμαστε ακριβείς, τυχόν πληροφορίες διαθεσιμότητας ή εκτιμήσεις αποστολής στον Ιστότοπο σε σχέση με τα Προϊόντα είναι κατά προσέγγιση. Καθώς επεξεργαζόμαστε την παραγγελία σας, θα σας ενημερώσουμε μέσω email, τηλεφώνου ή SMS, εάν κάποια Προϊόντα που παραγγείλετε αποδεικνύεται ότι δεν είναι διαθέσιμα. Περιμένετε έως και 10 εργάσιμες ημέρες για παράδοση σε ακραίες περιπτώσεις.

9.3 Παρά τις καλύτερες προσπάθειές μας, είναι πιθανό ένα Προϊόν να μην είναι ακριβό στην ιστοσελίδα. Ωστόσο, επιβεβαιώνουμε τις τιμές ως μέρος των διαδικασιών αποστολής μας. Όταν η πραγματική τιμή ενός Προϊόντος είναι χαμηλότερη από αυτήν που αναφέρεται στον Ιστότοπο, θα χρεώσουμε το χαμηλότερο ποσό και θα σας στείλουμε το Προϊόν. Εάν, ωστόσο, η πραγματική τιμή είναι υψηλότερη από αυτήν που αναφέρεται στον Ιστότοπο, θα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, είτε θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για οδηγίες πριν από την αποστολή είτε θα ακυρώσουμε την παραγγελία σας και θα σας ενημερώσουμε για τέτοια ακύρωση. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

9.4 Τα προϊόντα θα σταλούν στη διεύθυνση παράδοσης το συντομότερο δυνατό μετά την αποδοχή της παραγγελίας σας. Οι χρεώσεις παράδοσης και ο φόρος επί των πωλήσεων θα γίνονται σύμφωνα με την τοποθεσία σας και θα ενημερωθείτε για τη σχετική χρέωση στον Ιστότοπο προτού επιβεβαιώσετε την παραγγελία σας.

10. Εγγυήσεις

10.1 Το Project Glow εγγυάται ότι οι Υπηρεσίες θα παρέχονται με εύλογη ικανότητα και φροντίδα.

11. Statutory rights and refunds 11.1 We amend these terms and conditions from time to time. Please look at the top of this page to see when these terms and conditions were last updated. Every time you order products from us, the terms and conditions in force at the time of your order will apply to the contract between you and us. If we have to revise these terms and conditions and this has a material impact on your order, we will contact you to give you reasonable advance notice of the changes and let you know how to cancel the contract if you are not happy with the changes. By browsing the Site you are accepting that you are bound by the current terms and conditions which relate to your use of the Site. You should check these each time you revisit the Site. 11.2 These terms and conditions form the entire understanding of the parties and supersede all previous agreements, understandings and representations relating to the subject matter. 11.3 If any provision of these terms and conditions is found to be unenforceable, this shall not affect the validity of any other provision. 11.4 Project Glow may delay enforcing its rights under these terms and conditions without losing them. 11.5 You agree that Project Glow may sub-contract the performance of any of its obligations or may assign these terms and conditions or any of its rights or obligations without giving you notice. 11.6 These terms and conditions shall be governed and interpreted in accordance with Cyprus law, and you consent to the non-exclusive jurisdiction of the Cyprus courts. 11.7 If you have any enquiries or complaints (about the Service or someone else’s use of the Site) then please address them to Project Glow Customer Service Department, 11. Digeni Akrita, 1055 Nicosia, Cyprus or email: projectglow@mpmdistributors.com .

12. Διαγωνισμοί & Προσφορές

12.1 Προσφορές

Οι προωθητικές προσφορές ισχύουν όταν χρησιμοποιούνται στο Διαδίκτυο στο www.projectglow.gr και θα επιτρέπουν την έκπτωση χρημάτων κατά την παραγγελία σας από το Project Glow. Οι προσφορές ενδέχεται να απαιτούν τη χρήση συγκεκριμένων κωδικών κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης αγοράς. Οι κωδικοί ισχύουν για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα. Οι προσφορές είναι συχνά μοναδικές και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με άλλες προσφορές. Οι προσφορές μπορεί να περιορίζονται σε μία χρήση ανά πελάτη.

Σε περίπτωση επιστροφής αγαθών που αγοράστηκαν μέσω κωδικού προσφοράς, οι επιστροφές χρημάτων θα πιστωθούν για το αρχικό ποσό που καταβλήθηκε και στον αρχικό τρόπο πληρωμής. Οι κωδικοί προσφοράς δεν ισχύουν για τυχόν χρεώσεις παράδοσης. ο κωδικός προσφοράς δεν εφαρμόζεται σε οποιεσδήποτε υπηρεσίες παράδοσης διαθέσιμες στο Διαδίκτυο. Το Project Glow διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της προσφοράς ανά πάσα στιγμή και να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της ακύρωσης του κώδικα.

12.2 Γενικά

  1. Συμμετέχοντας στην Προσφορά, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις και από τις αποφάσεις μας, οι οποίες είναι τελικές σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, την Προσφορά, την κλήρωση ή / και τα αποτελέσματα και χωρίς αλληλογραφία ή αρχίζει συζήτηση.
  2. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για χαμένες, καθυστερημένες, λανθασμένες κατευθύνσεις, μη παραδοτέες ή ελλιπείς καταχωρήσεις, είτε οφείλονται σε σφάλματα συστήματος ή αστοχίες, ελαττωματικές μεταδόσεις ή άλλες τηλεπικοινωνιακές δυσλειτουργίες, καταχωρήσεις που δεν λαμβάνονται από τυχόν αστοχίες υλικού ή λογισμικού οποιουδήποτε είδους, χαμένες ή μη διαθέσιμες συνδέσεις δικτύου, αποτυχημένες, ελλιπείς ή αλλοιωμένες μεταδόσεις υπολογιστή ή τηλεφώνου, τυπογραφικά ή σφάλματα συστήματος και αστοχίες, ελαττωματικές μεταδόσεις, τεχνικές δυσλειτουργίες ή με άλλο τρόπο.

iii. Προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται από τους συμμετέχοντες θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά από εμάς σε σχέση με την Προσφορά και δεν θα αποκαλυφθούν σε τρίτους εκτός από το σκοπό της λειτουργίας της Προσφοράς και της εκπλήρωσης του βραβείου, όπου ισχύει.

  1. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Κυπριακό δίκαιο και κάθε διαφορά που προκύπτει από ή σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Κυπριακών Δικαστηρίων.